หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยนาท

ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร ตามกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานสากล โดยการสอบทาน วิเคราะห์ ประเมิน ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

กฎบัตรตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายในนี้เป็นเอกสารทางการที่ก าหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบภารกิจการตรวจสอบภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน การเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน

คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ศึกษาเพิ่มเติม และสามารถบริหารจัดการเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ที่โรงเรียนได้รับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอาหารกลางวันปี​ 2561

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน

นางสาวลออ วิลัย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นางทัศนี แก้วทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นางสาวลักษณ์ประไพ หนูพรหม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ทีมงานหน่วยตรวจสอบภายใน

บุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
นางพรรณี  บุญถึง

นางพรรณี บุญถึง

ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวพรรัตน์ นาคพรม

นางสาวพรรัตน์ นาคพรม

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

ข่าวสาร และ กิจกรรม หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยนาท

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

อบรมพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุฯ (รุ่นที่ 1)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมพัฒนาการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ สำหรับบุคลากรของโรงเรียน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมืองชัยนาท 1 – 2 จำนวน 52 คน

ติดต่อเรา

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ชัยนาท

ที่ตั้งสำนักงาน

อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท(สพป.ชัยนาท)  ถนนวิเชียรปราการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

โทร.

0-5641-1639 , 0-5641-1876 , 0-5641-1578 ( ต่อ 21 )

โทรสาร.

0-5641-1560

E-mail

chainat.peaso@gmail.com

ส่งข้อความถึงเรา