E-News สพป.ชัยนาท


นางสาวลออ  วิลัย
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นางทัศณี  แก้วทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ว่าที่พันตรีสมเกียรติ  แก้วทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

วาระ/รายงานการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม และ การรายงานการประชุม

คลิก

ข้อมูลสารสนเทศ

Download เอกสารสำคัญต่าง ๆ

คลิก

จองห้องประชุม

ขออนุญาตใช้ห้องประชุม

คลิก

จองรถ

ขออนุญาตใช้รถ

คลิก

ปฏิทินงานผู้บริหารฯ

ปฏิทินการปฏิบัติงานผู้บริหาร สพป.ชัยนาท

คลิก

โครงการ Happy Workplace : Happy Show & Share ปี พ.ศ. 2562

Page สพป.ชัยนาท

Page สพฐ.

Page ศธจ.ชัยนาท

VTR แนะนำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ภาพกิจกรรม กลุ่มการเงินฯ

ข่าวสารจากกลุ่มบุคคลฯ

ข่าวสารจากกลุ่มส่งเสริมฯ

ที่ตั้งสำนักงาน

อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท(สพป.ชัยนาท)
ถนนวิเชียรปราการ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

เบอร์โทรศัพท์.

0-5641-1639
0-5641-1876
0-5641-1578
ต่อ ( 11 ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ต่อ ( 12 ) กลุ่มอำนวยการ
ต่อ ( 13 ) กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ต่อ ( 14 ) กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ต่อ ( 19 ) หน้าห้องผู้อำนวยการ
ต่อ ( 21 ) กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
และหน่วยตรวจสอบภายใน
ต่อ ( 22 ) กลุ่มนโยบายและแผน

เบอร์โทรสาร.

0-5641-1560

                 แผที่ สพป.ชัยนาท