Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้ในงานราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เดือนกรกฎาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน (ห้องน้ำ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มอำนวยการ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ…

Continue Reading...