Posted in ita2562

ITA 2562 – O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

Continue Reading...
Posted in ita2562

ITA 2562 – O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน

Continue Reading...
Posted in ita2562

ITA 2562 – O31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี

Continue Reading...
Posted in ita2562

ITA 2562 – O32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

Continue Reading...
Posted in ita2562

ITA 2562 – O33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

Continue Reading...
Posted in ita2562

ITA 2562 – O34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in ita2562

ITA 2562 – O35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in ita2562

ITA 2562 – O36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Continue Reading...
Posted in ita2562

ITA 2562 – O37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Continue Reading...
Posted in ita2562

ITA 2562 – O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กร

Continue Reading...