Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) รหัส สพป.ชน.12/103/60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงพาหนะ ทะเบียน นข 753 ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอินเตอร์เนทความเร็วสูง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (กลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มนโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิวโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...
Posted in Money ข่าวประชาสัมพันธ์

งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

http://www.cnt.go.th/cnt/…

Continue Reading...