Posted in obecline

กิจกรรมสร้างองค์ความรู้สู่วิถีความสุจริต

Continue Reading...
Posted in obecline

วันสถาปนา สพฐ. ครบรอบ 16 ปี

Continue Reading...
Posted in obecline

พบปะเพื่อนครู ศูนย์ฯวัดสิงห์ และศูนย์ฯหนองมะโมง

Continue Reading...
Posted in obecline

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2562

Continue Reading...
Posted in obecline

ค่ายทักษะชีวิตรวมปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา

Continue Reading...
Posted in obecline

“รักษ์ภาษาไทย สพป.ชัยนาท”

Continue Reading...
Posted in obecline

สพป.ชัยนาท จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Continue Reading...
Posted in obecline

ประชุมสัมมนาผู้อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562

Continue Reading...
Posted in obecline

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 3/2562 สังกัด สพป.ชัยนาท

Continue Reading...
Posted in obecline

สพป.ชัยนาท จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตในสถานศึกษา

Continue Reading...