ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทำแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมบรรยายพิเศษ
ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท
การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย กตปน.
หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา
และบุคลากร สพป.ชัยนาท รวม 60 คน

แจ้งเปลี่ยนเบอร์สำหรับโทรแจ้ง UniNET ของโรงเรียนขัดข้อง

แจ้งเปลี่ยนเบอร์สำหรับโทรแจ้ง อินเทอร์เน็ต (UniNET) ของโรงเรียนขัดข้อง
ให้โรงเรียนโทรแจ้งสำนักงานเทคโนโลยีการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบอร์โทร 02-288-5537 , 063-204-4967 , 063-204-4969 , 063-204-4970

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนโครงการให้มีประสิทธิภาพ (24/09/61)

วันที่ 24 ก.ย.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ชัยนาท และหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา
ตามโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนโครงการให้มีประสิทธิภาพ
และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท
โดยมี ว่าที่ พ.ต.สมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
เพื่อทบทวนและกำหนดกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของ สพป.ชัยนาท และสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฉบับทบทวน
ในการใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการศึกษาและเป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย กลยุทธ์ การนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ
เป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป
อีกทั้งเป็นการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร สพป.ชัยนาท และหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา
ให้สามารถเขียนโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามโครงการในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
โดยนายพนม จงอยู่วัฒนา อดีต ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยนาท ให้ความอนุเคราะห์บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในการเขียนโครงการ
ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยนาท บุคลากร สพป.ชัยนาท และหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา

ประชุมรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ฯ และชี้แจงเกี่ยวกับการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 7 ก.ย.61 ณ ห้องประชุมชมเจ้าพระยา
คณะทำงานพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของ สพป.ชัยนาท
เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานความก้าวหน้าในการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ฯ
และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference
โดย ท่านรองฯสมเกียรติ แก้วทอง รองผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานการประชุม

ประชุมแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณปี พ.ศ.2561 / 3 ก.ย. 2561

วันจันทร์ ที่ 3 ก.ย.61  เวลา  13.30 น.
ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานดำเนินการประชุมแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณปี พ.ศ.2561
และแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี รอง ผอ.สพป. ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องชมเจ้าพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
ภาพ,ข่าว / ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท