วาระ/รายงานการประชุม

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 4/2562
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2562 ระเบียบวาระที่ 3.3
รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562
วาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 ระเบียบวาระที่ 3.5.2
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 ระเบียบวาระที่ 3.5.2
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 ระเบียบวาระที่ 3.5.3
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 ระเบียบวาระที่ 3.6.3
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 ระเบียบวาระที่ 3.7.2
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 ระเบียบวาระที่ 3.7.1
เอกสารแนบระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่2/2562 ระเบียบวาระที่ 3.5.1

รายงานการประชุมฯ 1-2562 (สำเนา)
วาระการประชุม 1-2562 (สมบูรณ์)
รายงานการประชุมฯ 3-2561 (สำเนา)