url and counting visits

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการ

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562

โครการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

11 ก.ย. 61

 

โครงการเรียนรู้ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน

 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวัน

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยนาท

ติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง และโรงเรียนวัดท่า

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายยศกร การภักดี 

ถูกเพลิงไหม้หมดทั้งหลัง

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 67

โครงการแข่งขันกีฬา สพฐ. เกมส์ ประจำปี 2561

 

ช่วยเหลือนักเรียนบ้านเด็กไฟไหม

ด.ช. ปุญญพัฒน์ แซ่เฮง

โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์

โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี 5-7 ก.ย. 61

 

โครงการบ้านนี้มีรัก

กิจกรรมมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล ในสถานศึกษา

ประเมินโครงการอาหารกลางวัน

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท 15-16 มิ.ย.61

ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

แผนที่ สพป.ชัยนาท

ประกาศข่าวฯ

 

* ค่ายลูกเสือและค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท

*หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลืิอกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

* คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

ประจำปี 2559 (ล่าสุด)

* คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี

ประจำปี 2562)

http://www.sillapa.net/home/

* คู่มือและแบบประเมินนักเรียน 

* คู่มือและแบบประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถม

* คู่มือและแบบประเมินสถานศึกษา ระดับประถมและมัธยม

* ขั้นตอนการคัดเลือกฯ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

* ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ

*ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทาน

แก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

* เกณฑ์การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

* แบบประเมินห้องเรียนสีขาว 1

* แบบประเมินสถานศึกษาสีขาว 1และ 2

* แบบประเมินสถานศึกษาสีขาว 3 ระดับเขตพื้นที่

* การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสารเสพติด

* ThaiSchoolLunch-07

* ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการอาหารกลางวันในระบบ

School Lunch System

* คู่มือการลงทะเบียนของแอดมินโรงเรียน

* ระบบสารสนเทศกองทุนฯ

* คู่มือการรายงานผลการรับนักเรียน

 

*ครูมือการปฏิบัติงาน

ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร