url and counting visits

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการ

โครการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

11 ก.ย. 61

โครงการเรียนรู้ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวัน

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยนาท

ติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง และโรงเรียนวัดท่า

ช่วยเหลือครอบครัวเด็กชายยศกร การภักดี 

ถูกเพลิงไหม้หมดทั้งหลัง

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติครั้งที่ 67

ช่วยเหลือนักเรียนบ้านเด็กไฟไหม

ด.ช. ปุญญพัฒน์ แซ่เฮง

โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์

โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี 5-7 ก.ย. 61

 

โครงการบ้านนี้มีรัก

กิจกรรมมาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอล ในสถานศึกษา

ประเมินโครงการอาหารกลางวัน

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท 15-16 มิ.ย.61

ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด

ประกาศข่าวฯ

 

* ค่ายลูกเสือและค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท

*หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลืิอกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ

* คู่มือประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 (ล่าสุด)

http://www.sillapa.net/home/

* คู่มือและแบบประเมินนักเรียน 

* คู่มือและแบบประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถม

* คู่มือและแบบประเมินสถานศึกษา ระดับประถมและมัธยม

* ขั้นตอนการคัดเลือกฯ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา

* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

* ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ

*ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕

* เกณฑ์การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

* แบบประเมินห้องเรียนสีขาว 1

* แบบประเมินสถานศึกษาสีขาว 1และ 2

* แบบประเมินสถานศึกษาสีขาว 3 ระดับเขตพื้นที่

* การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และสารเสพติด

* ThaiSchoolLunch-07

* ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงาน

โครงการอาหารกลางวันในระบบ

School Lunch System

* คู่มือการลงทะเบียนของแอดมินโรงเรียน

* ระบบสารสนเทศกองทุนฯ

* คู่มือการรายงานผลการรับนักเรียน