url and counting visits

จำนวนผู้เข้าชม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมกลุ่มส่งเสริมการจัดการ

โครงการ การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "สพป.ชัยนาท เกมส์"

ประจำปี 2562

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดชัยนาท

ระหว่างวันที่ 10 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาตป ปะจำปงบประมาณ 2562 

1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562

โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตรวมปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา

ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

งานมหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561

การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้การจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562

โครการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

11 กันยายน พ.ศ. 2561

โครงการเรียนรู้ค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน

 

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

เยี่ยมติดตามโครงการอาหารกลางวัน

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชัยนาท