กลุ่มนโยบายและแผน สพป. ชัยนาท

ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบาย ให้สถานศึกษาจัดการศึกษา เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร์ เป็นสำคัญ (Strategic Results-Based Management : SRBM ) ใช้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยึดหลักการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารที่สนับสนุนที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดำเนินการตามแผน การกำกับ ติดตามผล อย่างเป็นระบบ

นางสาวลออ   วิลัย

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นางทัศนี  แก้วทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ฃนางสาวลักษณ์ประไพ  หนูพรหม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ว่าที่พันตรีสมเกียรติ  แก้วทอง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

ทีมงานกลุ่มแผนฯ

บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยนาท
นางสาววาสนา  นิยมธรรม

นางสาววาสนา นิยมธรรม

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นางสาวสายชล  ภูไทย

นางสาวสายชล ภูไทย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นางเสาวนีย์  พินทอง

นางเสาวนีย์ พินทอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นางสาวสมาภรณ์  แสงภู่

นางสาวสมาภรณ์ แสงภู่

นักวิเคราะห์นะโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นางอินทิรา  บูระณา

นางอินทิรา บูระณา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

นายนรุตม์  เพ็งวัน

นายนรุตม์ เพ็งวัน

พนักงานธุรการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท

เว็บไซต์ สพป.ชัยนาท

ข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยนาท
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท การประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย กตปน. หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา และบุคลากร สพป.ชัยนาท รวม Read more…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนโครงการให้มีประสิทธิภาพ (24/09/61)

วันที่ 24 ก.ย.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ชัยนาท และหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ตามโครงการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเขียนโครงการให้มีประสิทธิภาพ และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท โดยมี ว่าที่ พ.ต.สมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนและกำหนดกรอบทิศทางในการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษา ของ สพป.ชัยนาท และสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานระยะ 4 ปี Read more…

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณปี พ.ศ.2561 / 3 ก.ย. 2561

วันจันทร์ ที่ 3 ก.ย.61  เวลา  13.30 น. ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานดำเนินการประชุมแนวทางในการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณปี พ.ศ.2561 และแจ้งข้อราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี รอง ผอ.สพป. ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย และหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเข้าร่วมประชุม ณ ห้องชมเจ้าพระยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ภาพ,ข่าว / ประชาสัมพันธ์ สพป.ชัยนาท

ติดต่อเรา

กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยนาท

ที่ตั้งสำนักงาน

อาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท(สพป.ชัยนาท)  ถนนวิเชียรปราการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

โทร.

0-5641-1639 , 0-5641-1876 , 0-5641-1578 ( ต่อ 22 )

โทรสาร.

0-5641-1560

E-mail

plan.chainatpeaso@gmail.com

ส่งข้อความถึงเรา (กลุ่มแผนฯ)